Arifson Salim

Arifson SalimAnggota

Praktimia Semiawan, SE, MBA

Praktimia Semiawan, SE, MBAAnggota

Ir. Sugeng Widodo

Ir. Sugeng WidodoAnggota

Dr. Ari Fadiati, Msi

Dr. Ari Fadiati, MsiAnggota

DR.Hasanudin.M.M

DR.Hasanudin.M.MWakil Ketua

Dr. Sony T Trilaksono, MEd. MBA.

Dr. Sony T Trilaksono, MEd. MBA.Ketua Pengawas